Jadernou energii potřebujeme. Ale co s odpadem?

Vznik úložiště jaderného odpadu vyžaduje precizní přípravy, konsenzus státu a dotčených obcí a jejich obyvatel i dobře připravená legislativní a technická řešení. Stát však v případě úložiště v uvažované lokalitě Kraví hora nerespektuje názory obcí a pošlapává roky se rodící důvěru ve férové jednání.

Vraťme se ke konstruktivnímu jednání o výběru lokality!

Stavba a provoz úložiště jaderného odpadu významně zasáhne do krajinného rázu i do života obyvatel dotčené lokality. Je tedy na místě požadovat po Správě úložišť radioaktivních odpadů (zkráceně SÚRAO, jde o organizační složku státu zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu), aby výběr lokality podléhal souhlasu místních obyvatel, kteří by měli být detailně s problematikou seznámeni. Jde o běžný postup používaný v řadě států EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím SÚRAO opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. Ale zahájilo… prostřednictvím státního podniku DIAMO. Jeho zástupci nehodlají brát ohled na postoje obyvatel a zcela otevřeně ignorují sliby dříve dané státem.

V dubnu letošního roku se sešli starostové, poslanci a senátoři, aby diskutovali o právech a povinnostech, které ze vzniku úložiště plynou. Všichni přítomní a řada dalších, kteří se pak připojili k výzvě zaslané premiérovi  a ministrům, poslancům a senátorům, se shodli na nutnosti přijmout legislativní opatření, které zajistí obcím rovnoprávný přístup ve zmíněné kauze. Koncem minulého roku totiž Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, jako poradní orgán MPO, dokončila záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality a předložila ho k vyjádření ministru Martinu Kubovi. Záměr představuje zatím ojedinělý konsenzus v historii vyhledávání lokality pro úložiště. O to více je zarážející, že MPO v okamžiku dosažení shody přistoupilo k silové strategii výběru lokality hlubinného úložiště.

Dalším bodem výzvy zaslané vládě a PČR je apel na nutnost získání souhlasu všech dotčených obyvatel před započetím průzkumných prací, velmi pečlivá příprava, která zváží všechna možná rizika a dopady uložení jaderného odpadu  i s ohledem na dalekou budoucnost.

Co říci závěrem?

Vzhledem k faktu, že vybudování úložiště jaderného odpadu je pro Českou republiku nezbytné, jsem zastáncem tohoto projektu, avšak s důrazem na několik bodů:

  1. Lokalita: musí být vybrána ta nejvýhodnější. Výzva odeslaná vládě a PČR klade důraz zejména na bezpečnost obyvatel a stabilitu podloží.
  2. Splnění zákonných povinností státu a jeho organizací – souhlas dotčených obcí a jejich obyvatel je nezbytný stejně tak, jako konzistentní a otevřená diskuse se všemi zúčastněnými.
  3. Neměnit pravidla hry: nelze měnit pravidla hry během procesu (např. na základě nové informace, která se, snad náhodou objevila, a z níž bude např. vyplývat i vytvoření   povrchového meziskladu vyhořelého paliva.)

 

Jsem zastáncem výzvy, kterou připravily obce a nevládní organizace, budu ji podporovat i na půdě Poslanecké sněmovny PČR a rovněž v regionu Klatovska, za který jsem do PČR zvolen.

Příspěvek byl publikován | Autor: Igor Jakubčík. |